Close

Privacy Policy

George Pisa en Zonen Tailleurs, B.V. (hierna: George Pisa) is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement. Dit kan gaan om gegevens die jij bijvoorbeeld bij het aanvragen van een offerte of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert George Pisa jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en jij bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.

Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging

 1. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking
 2. Verstrekking aan derden
 3. Jouw rechten
 4. Vragen
 5. Wijzigingen privacy statement

1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging

George Pisa verwerkt, indien strikt noodzakelijk, de onderstaande categorieën persoonsgegevens voor de verwerkingen die zijn beschreven in dit privacy statement:

 • NAW – gegevens
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Contactgegevens (E-mail, telefoonnummer)
 • Bankrekeningnummer
 • Geslacht
 • Personeelsnummer
 • Afdeling, rang, functie


Deze persoonsgegevens ontvangen wij ofwel rechtsreeks van de persoon zelf ofwel via de verbonden klant (rechtspersoon, overheid of natuurlijke persoon).

2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking

Op basis van verschillende wettelijke grondslagen, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

Omwille van de (voorbereiding van de) uitvoering van een overeenkomst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor het:

 • opmaken van offertes;
 • opmaken, uitvoeren, verwerken en afhandelen van orders;
 • het maatnemen;
 • het uitvoeren en stroomlijnen van de productie; en
 • het uitvoeren en stroomlijnen van de logistiek.

Wij bewaren deze persoonsgegevens voor een termijn van 2 jaar na het einde van de klant- en/of leveranciersrelatie. Tenzij er een wettelijke of specifieke basis is om de persoonsgegevens langer te bewaren, zoals onze administratieplicht. In dat geval worden de gegevens bewaard voor een termijn van 7 jaar.

Omwille van een wettelijke basis, gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • boekhouding; en
 • fiscale verplichtingen.

Wij bewaren deze persoonsgegevens voor een termijn van 7 jaar na het einde van de klant- en/of leveranciersrelatie.

3. Verstrekking aan derden

Voor de verwerkingen die zijn beschreven in dit privacy statement, versturen wij jouw persoonsgegevens aan de volgende partijen:

 • Accountant

4. Jouw rechten

Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met George Pisa middels het versturen van een brief naar: George Pisa, Kanaaldijk Noord 15B, 5613DH Eindhoven, Nederland of een e-mail naar: Persoonsgegevens@georgepisa.nl.

Daarnaast kun je door daartoe een verzoek te sturen aan ons via de bovengenoemde contactgegevens, jouw onderstaande rechten uitoefenen.

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die George Pisa van jou verwerkt;
 • recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
 • recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, onder andere nadat de toepasselijke bewaartermijn is verlopen;
 • recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, onder andere indien je geen prijs meer stelt op informatie over onze producten of diensten;
 • recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens; en
 • recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking). Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat toestemming niet meer geldt vanaf het moment van intrekken.

George Pisa reageert doorgaans binnen één maand op jouw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat je hebt ingediend. In een dergelijk uitzonderlijk geval lichten wij jou daar uiterlijk binnen één maand over in en verlengen wij onze reactietermijn met maximaal twee maanden.

In aanvulling op bovengenoemde rechten, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat George Pisa jouw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

5. Vragen

Indien je geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van jouw gegevens, kun je dit per brief aan ons doorgeven. Ook voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop George Pisa jouw persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met George Pisa of een brief of e-mail sturen naar George Pisa, Kanaaldijk Noord 15B, 5613DH Eindhoven, Nederland, Persoonsgegevens@georgepisa.nl.

6. Wijzigingen Privacy Statement

George Pisa behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.